ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2566 ระดับดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 3
05 ก.ย. 2566
MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (Human Rights Awards 2023) ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม 
 
รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
 
สำหรับผลงานของ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้ยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหรือ UNGPs อันได้แก่ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) โดย MEA ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านหรือ MEA Human Rights Due Diligence (MEA HRDD) อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การประกาศนโยบาย การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การบูรณาการและพัฒนา การติดตามผลการดำเนินงาน และการรับเรื่องร้องเรียนและการเยียวยา
 
นอกจากนี้ MEA ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เช่น 
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศูนย์ราชการสะดวก โครงการ MEASY 
กิจกรรมส่งต่อคอมพิวเตอร์ที่ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมเปลี่ยนปฏิทินเป็นสื่อการเรียนรู้ของน้อง กิจกรรมมอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ทั้งหมดนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรของ MEA ที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนคู่ควบกับการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเพราะพื้นฐานที่ดีของชีวิตเริ่มต้นจากการเคารพสิทธิมนุษนชน
 
ตรวจสอบรายชื่อผลการพิจารณารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ได้ที่ https://www.rlpd.go.th/Content?ContentID=yaj1cOiP
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...