ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
แม่ทัพภาคที่ 3 นำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา
25 ก.ค. 2566

แม่ทัพภาคที่ 3 นำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดแพร่

วันนี้(25ก.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าตอนขุน บ้านผาลาย ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาค 3 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานนำหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 

โดยร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา และต้นประดู่ในพื้นที่ 50 ไร่ เพื่อดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและป้องกันปัญหาอุทกภัย การพังทลายของดิน เพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 

จังหวัดแพร่มีเป้าหมายในการปลูกป่าในปี 2566 ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 359 ไร่ กระจายหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบปลูกร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่าท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่า อันจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด