ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมืองพัทยาร่วมวัดสวนแก้วจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
29 มิ.ย. 2566

เมืองพัทยา ร่วมกับ วัดสวนแก้ว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตามหลัก 3R
       ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา  พร้อมด้วย นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาสถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม และเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วม  โดยพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้บรรยายธรรมเทศนา เกี่ยวกับ "แยกก่อนทิ้ง ไม่ได้อยู่ที่ถัง แต่ทำให้เป็นนิสัย"

 
       สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยาสืบเนื่องจากเมืองพัทยาประสบปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นทุกๆปี ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีมากถึงวันละ 470 ตัน ในจำนวนนี้มีขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้จัดเป็นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลมอบให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีอาชีพและมีรายได้จากการนำวัสดุเหลือใช้แปรรูปและจำหน่าย อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามหลัก 3R ประกอบด้วย R ที่ 1 Reduce คือ ลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง R ที่ 2 Reuse คือการนำกลับมาใช้ซ้ำการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และR ที่ 3  Recycle คือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นหรือแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ 


       โดยเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่วันที่ 26พฤษภาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่ในเมืองพัทยามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยชุมชน และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ศาสนสถาน สถานศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองค์กรสถานประกอบการ ชมรมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขอความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เพื่อรวบรวมวัสดุเหลือใช้และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด