ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาญจนบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา
25 พ.ค. 2566

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวน วัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 8 โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอ  ห้วยกระเจา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ฯ และ นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล จ่าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า 300 คน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ 8 จากนั้นได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทราย จำนวน 100 กิโลกรัม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบวัสดุประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตาม โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 16 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 64,000 บาท และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการรับฟังและหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยอำเภอห้วยกระเจา มีความต้องการให้แก้ปัญหาในเรื่อง ค่าไฟฟ้าทะเบียนบ้านชั่วคราวราคาต่อหน่วยแพง ปัญหาการขอขยายเขตไฟ ปัญหาการขาดงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ปัญหาการขาดงบประมาณในการก่อสร้างคูส่งน้ำ/ก่อสร้างถนน และปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ที่จะให้ทางจังหวัดช่วยติดตาม ให้คำแนะนำและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนและทันท่วงที เพื่อให้พี่น้องประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไป

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา  ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด