ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สส.ดึงพลังเยาวชนขยายเครือข่ายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
02 ก.พ. 2566
สส. ดึงพลังเยาวชนขยายเครือข่ายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเยาวชนคือพลังสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันมีเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ จำนวนกว่า 69 มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการ Green Youth เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ การพัฒนาเยาวชนดังกล่าว เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีของการดำเนินชีวิตในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของโลก สอดคล้องกับที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และก้าวเข้าสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net zero ภายในปี ค.ศ.2065 ดังนั้น เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษา จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จากภายในมหาวิทยาลัยขยายผลไปยังชุมชน สังคมโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ครั้งนี้ เป็นรอบกลั่นกรองผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถนำมาขยายผลหรือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ เข้าสู่การประเมินโครงการรอบตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ก่อนนำไปสู่การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 60 แห่ง และผู้แทนเยาวชน ACE รวมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน โดยมีพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
จากนั้นได้เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับสาระความรู้จากการบรรยายและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเก็บข้อมูลเพื่อการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม Friend Sharing :  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากตัวแทนเยาวชน ACE Youth การใช้แอพพลิเคชั่นในการเก็บข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ทำให้เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาศักยภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และพร้อมยกระดับไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกด้วย นายวรพล จันทร์งาม กล่าวทิ้งท้าย
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด