ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สภาผู้บริโภคยื่นสปส.ให้สิทธิทันตกรรมเทียบบัตรทอง
23 พ.ย. 2565

นายสมชาย กระจ่างแสง อนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ส่งหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรียกร้องให้ สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปาก ให้เท่าเทียมกับระบบบัตรทอง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันได้รับสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม กรณีรักษาพยาบาลสุขภาพช่องปาก น้อยกว่าระบบสวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และหลักประกันสุขภาพฯ มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาทันตกรรมอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี

สำหรับข้อเสนอที่สภาองค์กรของผู้บริโภค มีต่อ สปส. คือ 1.ขอให้ สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของผู้ประกันตน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กรณีสิทธิการรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปากให้เทียบเท่าสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ อย่างเร่งด่วน เบิกจ่ายตามอัตราที่จ่ายในการรักษาจริง (Fee of service) แทนการกำหนดค่าใช้จ่ายอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี และ 2.ขอให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพฯ ได้ ตามมาตรา 5 และมาตรา 11 ใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีที่ สปส. ไม่สามารถขยายสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตนได้ ด้วยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิกับผู้ประกันตน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ ส่วนมาตรา 11 คือ ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้ว ให้หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อสำนักงานและให้สำนักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เป็นลูกจ้างของนายจ้าง ที่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหำสำนักงานมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน แทนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป สำหรับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน ให้ถือเป็นการจ่ายเงินทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด