ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประยุทธ์ให้งบ540ล้านเลือกสภาเกษตรกรจังหวัด
23 พ.ย. 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 540 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า เนื่องจากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องนี้แล้วและจะเดินทางไปมอบนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 25 พ.ย. 2565

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับกำหนดการเลือกตั้งฯ จะมีขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 นี้ ซึ่งการสนับสนุนจากรัฐบาลจะมีส่วนให้เกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยสุจริตและเป็นธรรม ได้มาซึ่งสภาเกษตรกรที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต แปรรูป การตลาด สนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย วางแผนงานอย่างเป็นระบบ ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด พัฒนาภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 37 ซึ่งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่งไปตั้งแต่ปี 2559 แล้ว แต่ในมาตรา 8 วรรค 2 กำหนดให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่

ซึ่งทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ จึงได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด