ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ก.เกษตรเร่งช่วยคนจนกรณีสร้างเขื่อนราษีไศล
21 ก.ย. 2565

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนจากกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนำมวลชน ประมาณ 1,000 คน มาชุมนุมบริเวณเกาะกลางหน้ากระทรวงเกษตรฯ และใกล้เคียง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ หรือจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินแปลงอพยพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล จ.สุรินทร์ สำหรับการหารือในวันนี้ตัวแทนของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน มีข้อเรียกร้อง ให้กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง

นายประยูร ได้แจ้งต่อที่ประชุมและกลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว และที่ประชุมได้มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการ 3 ประเด็น และแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ดังนี้ 1.ให้ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบต่างๆ ว่าสามารถใช้หลักเกณฑ์ใดได้บ้างในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 2.ขอให้ตรวจสอบโครงการฝายราษีไศลว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และ 3. ขอให้จัดทำฐานข้อมูลของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งกรมชลประทานได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตรวจสอบ โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลตามมติที่ประชุม และหากกรมชลประทานและจ.สุรินทร์ส่งข้อมูลแล้ว จะได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ผลการหารือในวันนี้ กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน รับทราบและมีความพอใจ รวมถึงไม่มีข้อเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ เพิ่มเติม

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด