ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ครม. อนุมัติความร่วมมือไทย-จีน โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
20 ก.ย. 2565

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทวนสอบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน

ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกลงรับความช่วยเหลือจากจีน ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2565 ซึ่งจะเป็นกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตในอนุภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ไทยได้รับทุนของกองทุนดังกล่าวแล้ว งบประมาณที่ได้รับจะมี 3 หน่วยงาน นำไปจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของไทยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร จะรับผิดชอบดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยงบประมาณ 225,600 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน

ส่วนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) จะรับผิดชอบกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง การทวนสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยงบประมาณ 215,000 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน

"ทั้ง 2 โครงการ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับการส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลไทย ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม โดยที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น" น.ส.ทิพานัน กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด