ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
“ปลัดฯ จตุพร” แนะ การปรับปรุง AQIแผนเฉพาะกิจฯ แก้ปัญหาฝุ่นละออง ปี 2566 ต้องมุ่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นสำคัญ
20 ก.ย. 2565

“ปลัดฯ จตุพร” แนะ การปรับปรุง AQI และ แผนเฉพาะกิจฯ แก้ปัญหาฝุ่นละออง ปี 2566 ต้องมุ่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นสำคัญ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบ Video Conference

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) และ (ร่าง) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำทั้ง 2 เรื่องกลับไปทบทวนและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เน้นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ยังรับทราบสรุปสถานการณ์ฝุ่นละออง และจุดความร้อน ในประเทศไทย ปี 2565 ในภาพรวม ซึ่งพบว่า มีสถานการณ์ดีขึ้น และมีจำนวนวันที่เกินมาตรฐานและค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดได้สูงสุด ลดลง จากปีที่ผ่านมาในทุกภูมิภาค รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 ตลอดจนการปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2565) โดยกำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. จากเดิม ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. เป็น ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2566 อีกทั้งกำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 1 ปี จากเดิม ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. เป็น ไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 กรกฎาคม 2565)

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด