ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ.ออกกม.เล็กคุมโรคจากการทำงานอีก4ฉบับ
14 ก.ย. 2565

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ใน 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ (ม.27) 2.การให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเฝ้าระวังการป้องกันหรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.7(3)) 3.การกำหนด ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.28) และ 4.การแจ้งและการรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.29)

         ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบต่อการปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยบริการสุขภาพจากการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม (ม.24(1)) 2.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.24(2)) และ 3.การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการฯ (ม.25 วรรค 3)  ซึ่งโดยหลักการอนุบัญญัติทั้ง 3 ฉบับนี้ จะนำไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอาชีวเวชกรรม และ เวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลสุขภาพคนทำงานทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ

         นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่างๆ และสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้ากลไก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด