ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
วว. ครบ 59 ปีสร้างโอกาสธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจชาติ
25 พ.ค. 2565

ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการ อว. ในฐานะประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ว่า วว. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิมายาวนานถึง 59 ปี มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี 2565 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากจะดำเนินการตามพันธกิจหลักแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่า วว. สามารถดำเนินภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างทันท่วงทีและเต็มกำลัง ทั้งในเรื่องการมีมาตรการป้องกันภายใน วว. และการนำผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการภาคอุตสาหกรรมมาตอบโจทย์เร่งด่วนของประเทศและสังคม ในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผลงานดังกล่าวนี้ เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่า บุคลากร วว. มีความสามารถในการสร้างงาน ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมีความเข้มแข็ง ในช่วงปีที่ผ่านมาผลงานของ วว. เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและได้รับรางวัลที่

สำคัญในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง วว. จะต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาว วว. ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ วว. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในนามของ วว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของสังคมที่สนับสนุนการดำเนินงานของ วว. ด้วยดีเสมอมา แม้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 แต่ วว. ยังคงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีด้วยความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันปรับตัว เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบ New Normal จนเข้าสู่ Next Normal โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อ Transform ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

“...ก้าวต่อไปในปีที่ 60 วว. พร้อมนำศักยภาพองค์กรและความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วนของสังคม เป็น Partner for your success และหวังว่า ทุก ๆ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ วว. ในการก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างดี นำผลงานวิจัย พัฒนา บริการ และนวัตกรรมของ วว. สร้างประโยชน์สููงสุุดให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป...”

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th line@TISTR IG : tistr_ig

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด