ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รพ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ลุยเชิงลุกสุขภาพช่องปาก
21 พ.ค. 2565

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองลาน นายแพทย์จักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขใน รพ. สต.อำเภอคลองลาน 

      นายแพทย์จักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน เผยว่าปัญหาสุขภาพช่องปากเธอเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสมองในอนาคต หากเด็กในช่วงนี้มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในหลายๆด้านตามมาสาเหตุของปัญหาเกิดจากพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคในช่องปาก จากการบริโภคขนมหวาน การเลี้ยงลูกด้วยนมขวด ขาดการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การแปรงฟันที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการลดปัญหางานทันตสาธารณสุขของเด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการรักษาเชิงรุก เน้นเรื่องการสร้างสุขภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพให้ อสม. มีความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นให้ตนเองและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 0-5 ปี ทั้งนี้ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนเกิดเครือข่ายอยู่ในการดูแลสุขภาพช่องปากประชาชน

ทีมข่าว จ.กำแพงเพชร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด