ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อบต.พบพระ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน รวมใจปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติ
15 พ.ค. 2565

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก มอบหมายให้  นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ เปิดโครงการต้นไม้ประจําปีของชาติประจำปีงบประมาณ 2565ณ. พื้นที่ป่าอนุรักษ์หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สายรุ้ง ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากโดยมีนายบุญธรรม กิ๊กสัญเที๊ยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อร่วมกันพื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้เพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลธรรมชาติ และให้ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้ประชนมีความรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเป้าหมายโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หมู่ 1 บ้านใหม่สายรุ้ง

วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทางสาธารณะ หรือที่เห็นสมควร อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

โดยนายนรินทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์และหัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) นายปริญญา สมวงษ์อิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เจ้าหน้าที่อบต.พบพระ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.จิตอาสาฯ และประชาชน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ชนิดกล้าไม้ ต้นจามจุรี ต้นตะเคียนทอง ต้นมะขามป้อม ต้นมะค่าโมง ต้นหว้า จำนวน 500 ต้น

นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) กล่าวว่า บริเวณที่ปลูกต้นไม้ สืบเนื่องมาจากปี 2562 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ตรวจยึด  และในปีนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ร่วมกับ อบต. ฝ่ายปกครอง ทหาร และพี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 15 พฤษภาคม 2565 " บริเวณพื้นที่ตรวจยึด บ้านพบพระเหนือ ม.1 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เนื้อที่จำนวน 7-0-00 ไร่ พิกัด 47Q 465996E UTM 1816730N ปลูกกล้าไม้ ประดู่ มะค่า ตะเคียน มะขามป้อม สามฉา พฤกษ์ รวมจำนวน 800 ต้น

นายนรินทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์และหัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ กล่าวว่า หน่วยงานหรือพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการกล้าไม้ เพื่อไปปลูก ท่านใดสนใจ กล้าไม้ ติดต่อรับต้นไม้ได้ที่นายนรินทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ บ้าน 2 และหัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ บ้าน 13 ชนิดกล้าไม้ ต้นจามจุรี ต้นมะขามป้อม ต้นมะค่าโมง ต้นหว้า ต้นมะขาม ต้นกาแฟ ต้นอินทนิล ต้นประดู่ ต้นพยุง ต้นตะแบก เบอร์โทร  0817276784 (หัวหน้า นริน)

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด