ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
เทศบาลตำบลทองผาภูมิกำหนดจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565
26 เม.ย. 2565

วันนี้ 25 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และตัวแทนชุมชน ร่วมงานวันเทศบาลประจำปี 2565 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาลและเพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนึกถึงความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีให้กับบุคลากรในเทศบาล เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีส่งผลเชิงบวก ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยกิจกรรมวันเทศบาล จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลพระพรหม การทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพล การมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมได้มีขั้นตอนการป้องกันโควิด - 19 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทุกประการทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558