ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จ.ประจวบฯ เร่งเพิ่มพื้นที่ปลูกสับปะรด
07 มี.ค. 2565

นายรุ่งเรือง ไล้รักษา เกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ จำนวน 30 ราย พื้นที่กว่า 400 ไร่ บริหารจัดการในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดและช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีแนวทางปรับเปลี่ยนเพิ่มพื้นที่ปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์เอ็มดีทูทดแทนพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงานพันธุ์ปัตตาเวีย โดยปัจจุบันผลผลิตสับปะรดผลสดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงขณะนี้กำลังสร้างโรงเก็บรวบรวมผลผลิตสับปะรดผลสด และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GMP เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก โดยมีตลาดประเทศจีนให้ความสนใจ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาด้านราคาจากการที่เกษตรกรปลูกสับปะรดเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพียงอย่างเดียวภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558