ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ราชกิจจาฯ บังคับพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการสาธารณสุข
08 ธ.ค. 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่องโครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน พ.ศ. 2564 (Authentication details) เพื่อประโยชน์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนในการผู้เข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาระสำคัญของประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน พ.ศ. 2564

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564) โดยให้สถานบริการหรือหน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้โครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน (Authentication details) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนในการเข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดของโครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน(Authentication details)ใหม่ของสปสช.นี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้เข้ารับบริการสาธารณสุขที่ละเอียดกว่าเดิม นอกเหนือจากเลข ID ตามบัตรประชาชนของกรมการปกครองแล้ว

จะต้องมีการระบุหน่วยงานที่ส่งตัวมา รายละเอียดของชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์บ้าน-มือถือ ข้อมูลที่อยู่ของผู้มารับบริการ สถานบริการ การใช้สิทธิการเข้ารักษาพยาบาล เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิ อปท. สิทธิประกันสังคม รวมถึงยังต้องมีการระบุผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในแต่ละประเภทด้วย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558