ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
บิ๊กป้อม นั่งแท่นประธานประชุม MRC 25 พ.ย. นี้
23 พ.ย. 2564

ครม. อนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 26 มอบ“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประธานเปิดประชุม 25 พ.ย. 64 นี้ โอกาสไทยเป็นเจ้าภาพ ถกพัฒนาความร่วมมือประเทศสมาชิก พร้อมดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

  ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (23 พ.ย. 64) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 26 ตามที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2564 เสนอ ซี่งทั้งสองการประชุมมีประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ย. 64 นี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา

หุ้นส่วนการพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

  สำหรับกรอบการหารือตามที่ ครม. อนุมัติ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนพ.ศ. 2538 และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2564-2573 มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดย ครม. ได้เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ตามประเด็นในกรอบการหารือดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ

  ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปีนี้ จะรับหน้าที่เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รวมทั้งกำหนดแนวทางความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนการพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากปัจจุบันได้ครบวาระ 1 ปี ของการดำรงตำแหน่งแล้ว จึงจะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่คณะมนตรีฯ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในวาระถัดไปด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558