ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
พิษณุโลกใช้เทคโนฯ ลดต้นทุนผลิตข้าวอินทรีย์
23 พ.ย. 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ ที่มีภารกิจหลักในการดูแลเกษตรกรหลายโครงการด้านข้าวอย่างครบวงจร คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ให้ผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีการตลาดรองรับ ช่วยเกษตรกรในการลดทุนการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ส่งผลให้เกษตรกรที่ดูแลในแต่ละกลุ่มมีการพัฒนาการปลูกข้าวที่ดีขึ้นจากเดิมที่เห็นได้อย่างชัดเจน

นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กล่าวว่า ภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โดยรวมได้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เป็นหลักในส่วนของการส่งเสริมด้านอื่น ในฐานะของกรมการข้าว มีโครงการต่างๆยกตัวอย่างเช่น โครงการสำคัญๆ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญรวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน ที่ต้องส่งเสริมพัฒนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ในประเทศให้เพียงพอ ภาพรวมทั้งหมดส่วนใหญ่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จะส่งเสริมภารกิจของกรมการข้าว ด้านข้าวทั้งหมด พื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทำนา 1 ล้าน 4 แสน กว่าไร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมได้ข้าวนาปี โดยมีข้าวมะลิ 105 ข้าวพื้นแข็ง ข้าวพื้นนุ่ม ส่งเสริมให้องค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพรวมถึงลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมถึงการยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับข้าวปลอดภัย GAP รวมถึงข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมในภาพรวม ทั้งหมด 9 อำเภอ สนับสนุนเกษตรกรในภาพรวมได้แก่ ให้องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตด้วยกัน หรือผู้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งภายในจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงจังหวัดข้างเคียงที่เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ยังเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรที่ความสามารถในการผลิตข้าว คือ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็นกลุ่มที่มีกระบวนการผลิตข้าว ตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าว มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสีแปรรูปจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมแรงร่วมใจกันสรรสร้างการดูแลรักษาการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการประชุมกลุ่มร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก คอยเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งน้อย อีกด้วย

ด้าน นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า รวมกลุ่มเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2557 และได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เมื่อปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน พื้นที่เพาะปลูกข้าว 574 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ ไรซ์เบอรี่ ข้าวกข43 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวกข79 และข้าวหอมมะลิ

ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และโครงการข้าวอินทรีย์ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้เข้ามาอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุนเกี่ยวกับความรู้ อบรมพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้เป็นชาวนามืออาชีพมากยิ่งขึ้น จุดเด่นของกลุ่มคือ เป็นการทำนาระบบอินทรีย์ เน้นจำหน่ายข้าวใหม่ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าได้ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ยังสนับสนุนให้ทางกลุ่มเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน ทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตข้าว ได้แก่ รถตัก โฟล์คลิฟท์ เครื่องชั่ง เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องปั๊มวันที่ เครื่องกะเทาะข้าวและเครื่องวัดความชื้น อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยเกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถทำให้กลุ่มเติบโต เปิดโอกาสในด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น

นอกจากทางกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวกข43 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมมะลิ และข้าวสินเหล็ก ออเดอร์หลักของกลุ่มก็จะจำหน่ายทางออนไลน์เป็นหลัก จำหน่ายผ่านเพจ Face Book ทางกลุ่มจะมีการจัดโปรโมชั่นข้าวหลากหลายชนิดขึ้นไปอีกด้วย จะเห็นได้จากผลตอบรับจากผู้บริโภคกลับมาซื้อข้าวจากทางกลุ่มซ้ำหลายรอบ ถือเป็นการยกระดับการจำหน่ายข้าวของทางกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558