ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กปศ. มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้เกษตรกร จ.ปทุมธานี
15 ต.ค. 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามโคกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง มอบหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 1,000 กิโลกรัม (500 ฟ่อน) เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4,7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก และหมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เกษตรกรจำนวน 32 ราย โคเนื้อ 131 ตัว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558