ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง จังหวัดหนองคายและอุดรธานี
15 ส.ค. 2564

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทานได้เร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย มีแผนดำเนินโครงการ 9 ปี (ปี2561 – 2569) ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อัตราการสูบน้ำรวม 150 ลบ.ม./วินาที มีผลงานคืบหน้าไปแล้วประมาณ 46% งานปรับปรุงพนังกั้นน้ำเดิม ความยาว 18.6 กิโลเมตร และงานปรับปรุงประตูระบายน้ำ(ปตร.)ตามลำน้ำสาขา 3 แห่งคือ ปตร.ปากโพง ปตร.หนองผักไหมล่าง และปตร.หนองบุ้งแย้ ดำเนินงานเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ยังมีงานก่อสร้าง ปตร.ในลำน้ำสาขาอีก 8 แห่ง ได้แก่ ปตร.ในลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย ปตร.ในลำน้ำสาขาฝั่งขวา งานก่อสร้าง ปตร.ในลำน้ำห้วยหลวง 3 แห่ง (ปตร.ดงสะพัง ปตร.หนองสองห้องพร้อมสถานีสูบน้ำ และปตร.ดอนกลอยพร้อมสถานีสูบน้ำ) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

ในส่วนของแก้มลิงในลำน้ำสาขา 20 แห่ง อยู่ระหว่างการออกแบบ ส่วนงานระบบชลประทาน 13 โครงข่าย และอีก 42 สถานีสูบน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่ รวมไปถึงงานระบบควบคุมอุกทกภัยแบบอัจฉริยะ อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566

หากสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558