ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล
22 ก.ย. 2565

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล อบรมและฝึกปฎิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนา

นายจรัล ปวงละคร ประธานกรรมการสถานศึกษาเปิดงานโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นการจัดอบรมและฝึกปฎิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สามารถนำไปใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้ โครงการยังมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยการนำของผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวชมพูนุช ปันทิ คณะครูระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรม เป็นการจัดอบรมฝังเสริมปลูกฝังให้นักรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาโครงการนี้ยังมีความสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือ "มีวินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม" และได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด