ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมประมง เดินหน้าพัฒนาระบบ “Smart FSW”
17 ม.ค. 2563

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมง โดยเฉพาะกระบวนการในการอนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งจะต้องควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกให้มีคุณภาพมาตรฐานทางด้านสุขอนามัย ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ป้องกันการระบาดของโรคสัตว์น้ำ ป้องกันผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการตรวจสอบนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าที่นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย ทั้งนี้จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กรมประมงจึงมีการการพัฒนารูปแบบการขออนุญาตนำเข้าส่งออกจากรูปแบบเอกสาร เปลี่ยนเป็นการนำระบบการขอใบอนุญาตและใบรับรองการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window : FSW) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า เกิดความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพิ่มความถูกต้องโปร่งใสด้วยการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐ และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ-ผู้ประกอบการ

ปัจจุบันนี้ ระบบ FSW ของกรมประมง มีการพัฒนาจนสามารถรองรับการออกใบอนุญาตตามกฎหมายและภารกิจงานที่มีการปรับเปลี่ยน รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการแจ้งการตรวจปล่อยสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการพัฒนาระบบ โดยในอนาคตจะรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558