ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กกพ. เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้กรอบวงเงิน685 ล้านบาท
28 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กองทุนฯ ตามมาตรา 97(5)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น (1) การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป (Open Grant) กอบวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และ (2) การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 485 ล้านบาท (รายละเอียดตาม Fact Sheet แนบท้าย)

           สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการนั้น ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) (ระบบ e-fund) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นข้อเสนอโครงการเชิงแนวคิด หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของโครงการ (Concept Proposal) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ Open Grant และภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ Strategic Grant ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ttp://www.erc.or.thหรือ http://pdf.erc.or.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558