ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
20 ก.พ. 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินงานขององค์กรภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่ายึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของ กปภ. ได้ ซึ่งเป็นผลให้ กปภ. ได้รับคะแนน 93.58 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตลอดจนล่าสุด กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วยนายพรชัย สกุลรัตนสุภา นายสมชาติ เจศรีชัย ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล นายชำนาญ ธรรมเจริญ นายสมยศ ตั้งมีลาภ และ ดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา ซึ่งจะเข้าไปช่วยตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:  TOR) ไปจนถึงการรับมอบงานอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม 
รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความยินดีและมั่นใจว่าการลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวจะเป็นโครงการต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปลอดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558