ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
พระสังฆราชองค์ที่ 20 ประทับรถกอล์ฟ เสด็จรอบวัดให้ปชช.สักการะ
16 ก.พ. 2560

          สมเด็จพระสังฆราช ประทับรถกอล์ฟ เสด็จดำเนินรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถวายสักการะอย่างใกล้ชิด หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง เฝ้าถวายนำสังข์ แสดงมุทิตาจิต ผู้แทนจุฬาราชมนตรี แสดงความปิติยินดี ทรงมีพระดำรัส เราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน หากเรายึดตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จะไม่เกิดความแตกแยก เผยพระกรณียกิจ มีกำหนดการเสด็จพระดำเนินไปทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช และสักการะสมเด็จพระราชาคณะ ในช่วงบ่ายวันที่ 18-20 ก.พ.
          เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 เป็นวันสุดท้าย โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมารอกราบสักการะอย่างเนื่องแน่น  
          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทางวัดประกาศว่าในเวลา 10.15 น. สมเด็จพระสังฆราช ประทับรถกอล์ฟ จะเสด็จดำเนินรอบวัดราชบพิธเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถวายสักการะอย่างใกล้ชิดโดยขอความร่วมมือจากประชาชน นั่งพนมมือกับพื้น หุบร่ม ถอดหมวกและแว่นดำ เพื่อความเหมาะสม และงดถวายปัจจัย   
          ขณะที่ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง พร้อมคณะได้เฝ้าถวายนำสังข์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่องค์สมเด็จพระสังฆราช โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ กล่าวว่า เป็นประเพณีในการเฝ้าถวายสักการะ โดยในทางคติความเชื่อทางพราหมณ์ พระสังข์ เป็นที่เก็บน้ำของเทพมนต์ เป็นมงคล จึงมาถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช    
          ต่อมาเวลา 10.15 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทับรถกอล์ฟ วนซ้ายออกนอกประตูวัดทางถนนราชบพิธฯ เลี้ยวซ้ายไปทางถนนเจริญกรุง เข้าสู่ถนนเฟื่องนคร วนรอบวัดเพื่อประทานวโรกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เฝ้าถวายสักการะ อย่างใกล้ชิด   
          ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. สมเด็จพระสังฆราช ให้ประชาชนเข้าถวายมุทิตาจิต โดยนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ถวายสาสน์ พร้อมแจกันดอกไม้ ในโอกาสที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นเด็จพระสังฆราช
          นายประสาน กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี และพี่น้องมุสลิมแห่งประเทศไทย มาแสดงความปิติยินดี ที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี โดยสมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัส ว่า เราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน พระองค์ ทรงตรัสว่า ที่ผ่านมาอาจมีผู้หวังดี ทำให้เราเข้าใจแตกต่างกัน พระองค์จึงย้ำว่า หากเรายึดตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จะไม่เกิดความแตกแยก ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลาม มนุษย์คือครอบครัวเดียวกัน ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่มีการแบ่งแยก จึงต้องมีความสามัคคีเป็นครอบครัวเดียวกัน 
          ต่อมาเวลา 16.15 น. สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า ขออำนวยพรแด่ทุกท่านท่านทั้งหลายมีจิตใจเปี่ยมด้วยความมุทิตา หนึ่งในพรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยเฉพาะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่มาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เรียบร้อย ขออนุโมทนา ทั้งนี้เมื่อ 2 วันแล้ว อาตมาได้เน้นย้ำเรื่องความสามัคคีจากภาษิตที่ว่า สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฒิสาธิกา แปลว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้น ถือเป็นเครื่องเตือนใจ ขอให้พวกเราทุกท่านได้ยึดความสามัคคีไว้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีความแตกแยก ช่วยกันคิดพัฒนาตัวเอง ส่วนรวมให้เกิดความรุ่งเรืองทางวัตถุ และจิตใจ ซึ่งเรื่องจิตใจต้องสอนใจตัวเองได้ จะเจริญก้าวหน้า ขอขอบใจทุกคน ขออำนวยพรอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทุกท่านประสบผลตามที่มุ่งหมายทุกประการเทอญ
          หลังจากนั้น สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทับรถกอล์ฟ วนรอบวัด เพื่อประทานวโรกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เฝ้าถวายสักการะ อย่างใกล้ชิด แล้วเสด็จกลับยังพระตำหนักอรุณ
          พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยถึงพระกรณียกิจ ภายหลังพระราชพิธีสถาปนา และหลังจากเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกว่า สมเด็จพระสังฆราช มีกำหนดการเสด็จพระดำเนินไปทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนๆ และสักการะสมเด็จพระราชาคณะ ระหว่างวันที่18-20 ก.พ. นี้ 
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558