ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กยท.กับภารกิจซับน้ำตาชาวสวน !!!! ท่ามกลางความขัดแย้ง/ยาง 5 กิโล 100
22 ต.ค. 2558

หลังจากในที่สุด พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก็ได้ฤกษ์ออกมาอย่างเป็นทางการหลังรอคอยกันมานานเมื่อราวกลางปีที่ผ่านมา ภาระการแก้ปัญหาระดับชาติอันหนักอึ้งในเรื่องของราคายางตกต่ำอย่างเป็นประวัติการณ์คงหนีไม้พ้นมือของ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย “วีระศักดิ์ ขวัญเมือง” แม้ที่ผ่านมา จะได้มีการบูรณาการงานใหม่อย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาในทุกมิติ แต่ด้วยความที่ยางพาราตกต่ำอย่างถึงขีดสุด และอาจมีแนวโน้มต่ำลงอีกด้วยปัจจัยหลายประการ เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ก็ได้รวมตัวกันเข้ายื่นข้อเรียกร้องในการขอความช่วยเหลือต่อกระทรวงเกษตรฯ อีกครั้ง ในหหลายประเด็น

                สำหรับสถานการณ์ล่าสุด หลังมีการประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง นอกจากคณะกรรมการ กยท.จะมีมติเลือกประธานคณะกรรมการคนใหม่ตามบทเฉพาะกาล คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแล้ว ยังเห็นชอบให้มีการสรรหาจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร 2 คน ผู้ประกอบการกิจการยางที่เชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้ประกอบกิจการที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน จากทั่วประเทศ เพื่อมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมบริหารงานในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยจะเป็นการเลือกกันเองจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 คน และการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร 1 คนและผู้ประกอบกิจการยาง 2 คน

                อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการสรรหา กยท. ต้องเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ กยท. ในส่วนของผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่  28 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ อัตราการจ่ายเงินเพื่อการปลูกแทน ทั้ง 5 รูปแบบ คือ 1.ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยต้นยางชำถุงหรือต้นยางติดตา 2.ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยเมล็ดยางหรือต้นกล้า 3.ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4.ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน 5.ปลูกแทนแบบผสมผสาน โดยกำหนดจ่ายเงินเพื่อปลูกแทนอัตราไร่ละ 16,000 บาท เท่ากันหมด

                ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีหลักเกณฑ์คือ เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนได้ หมายถึง เจ้าของสวนยาง ผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยาง ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด ผู้เช่าสวนยาง ผู้ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางได้ เนื่องจากทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น ผู้ทำสวนยาง ผู้ไม่มีชื่อในหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น และ คนกรีดยาง ผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีด ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง หรือผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย

                ส่วน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนได้ ต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องมีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิกและมีการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อยื่นขึ้นทะเบียนแล้ว กยท. จะตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันยื่นเอกสารทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

                โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถเข้ารับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด  (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซด์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กยท. ให้รีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยเร่งด่วนที่สุด ซึ่ง กยท. จะประกาศช่วงเวลารับสมัครผู้แทนให้ทราบเร็วๆ นี้ เพื่อสมัครเข้ากระบวนการสรรหาดังกล่าวข้างต้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558