ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคม เด้งรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
19 ธ.ค. 2559

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายกฤชเทพ สิมลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ สคร. ได้นำเสนอกรอบจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางการจัดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmap ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558