ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กกต.หนองคายรับหนังสือสมาชิกอบต.ขอเลื่อนเลือกตั้ง
20 ม.ค. 2564

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ได้มีคณะผู้บริหาร อบต.หลายแห่งในจังหวัดหนองคาย รวมตัวกันมายื่นหนังสือต่อ กกต. ขอให้ทบทวนการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.หนองคาย ยื่นหนังสือต่อ ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดหนองคาย

การยื่นเรื่องขอทบทวนการเลือกตั้งในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก กกต. มีประกาศกำหนดแผนการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในวันที่ 1 ก.พ.64 สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 และจากนั้นจะมีแผนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นต่อไป กรณีดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้ที่มายื่นเรื่องในครั้งนี้กังวลการจัดการเลือกตั้งภายใต้ปัญหาโรคโควิด 19 ซึ่งยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องในหลายจังหวัด 

สมาคมคณะผู้บริหารชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เกรงว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ไม่เหมาะสม เพราะประชาชนอาจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย เพราะกลัวติดโรคโควิด 19, แต่ละพื้นที่การระบาดไม่เท่ากันและมีมาตรการป้องกันไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการกักตัว 14 วัน อาจทำให้ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีการร้องเรียนให้เลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ การหาเสียงโดยเฉพาะการปราศรัยก็จะมีข้อจำกัด แม้ว่าจะมีการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ตาม รูปแบบการปราศรัยก็จะขาดโอกาสในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน

                นอกจากนี้การที่มีประกาศวันเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารต้องพ้นสภาพในวันที่ 1 ก.พ.64 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารงานแทน และไม่มีสภาท้องถิ่น อาจทำให้เกิดปัญหาในด้านการตัดสินใจ เช่น กรณีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนแนวคิดนี้และเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับวัคซีนโดยเร็วด้วย ดังนั้นจึงอยากให้ กกต.พิจารณาทบทวนและเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน

หลังจากรับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ทาง กกต.หนองคาย จะได้ส่งเรื่องถึง กกต.กลางพิจารณาต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558