ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 5 ม.ค. 64
05 ม.ค. 2564

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ปัตตานี แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงน้ำมาก มีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 25,734 ล้าน ลบ.ม. (44%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 19,468 ล้าน ลบ.ม. (41%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 13 แห่ง

คุณภาพน้ำ ณ จุดเฝ้าระวังน้ำเพื่อแปโภค-บริโภค บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี ค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กอนช. ติดตามการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน ดังนี้

การประปานครหลวง (กปน.) ดำเนินงานร่วมกับกรมชลประทาน ผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง โดย กปน. แจ้งปริมาณความต้องการน้ำดิบ เพื่อให้กรมชลประทานใช้ในการวางแผนจัดสรรน้ำ และพิจารณากำหนดปริมาณการระบายน้ำ พร้อมทั้งร่วมกันติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อพิจารณาปรับปริมาณการระบายน้ำให้สอดคล้องกับการผลักดันลิ่มความเค็มในแต่ละช่วงเวลา หากในกรณีที่ลิ่มความเค็มอยู่เหนือสถานีสูบน้ำสำแล ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จะพิจารณาดำเนินการตามแผน Water Hammer Flow Operation เพื่อผลักดันลิ่มความเค็มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ประชุมหารือฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรับทราบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) รวมทั้งพิจารณาการจัดทำแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558