ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล การันตีด้วย ISO 45001
23 ธ.ค. 2563

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ MEA ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปีนี้หน่วยงานของ MEA ที่ได้รับรองระบบ ISO 45001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มีทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานที่ได้มาตรฐานบนหลักของความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานในระดับสากล จากเดิมที่ MEA ได้รับการรับรอง มอก. 18001-2554 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ปัจจุบันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเป็น ISO 45001:2018 MEA จึงมีการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยยกระดับจนได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และการได้รับรองดังกล่าวแสดงถึงความพร้อมของ MEA ที่ให้บริการประชาชนได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการของ MEA ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558