ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เตรียมส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชหน้าแล้ง
07 ธ.ค. 2563

นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย โครงการชลประทานมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกลาง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ) ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1,586 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่าง ได้กำหนดแผนจัดสรรน้ำหน้าแล้งปี 2563/64 จำนวน 645 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งจากการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติร่วมกันให้ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งปี 2563/64 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ชลประทาน 263,445 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558