ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.แรงงาน ส่งผู้ช่วยฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงิน สนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 3 ล้านบาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)
04 ธ.ค. 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  มอบประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ( IM JAPAN) จำนวน 19 คน ทั้งสิ้น 3,195,760 บาท พร้อมฝากความชื่นชมยินดีกับทั้ง 19 คน  ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ ทั้งการทำงานในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น  ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านของจำนวนรายได้ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งยังเป็นประเทศเป้าหมายที่แรงงานไทยให้ความสนใจ และต้องการจะเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมากด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นจนครบระยะเวลาที่กำหนดจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รับรายได้ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิค ทักษะการทำงาน และนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการทำงานในประเทศไทย

“ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ที่มีความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นความมุมานะ อดทน ขยันขันแข็ง ในการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นจนครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกคน ถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ เพราะได้นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวด เพื่อนำประสบการณ์ที่มีค่ากลับมาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และขอให้นำเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อตนเองและครอบครัวต่อไป ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  มีภารกิจในการบริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นการดำเนินการร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น หรือองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อการจัดส่งแรงงานโดยภาครัฐให้กับภาคเอกชนต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนส่งเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในหลักสูตรด้านภาษาญี่ปุ่น การดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด 
“ ที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง จำนวน 5,282 คน และหลังจากฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในญี่ปุ่นครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ระยะเวลา 3 ปี รับเงินสนับสนุน จำนวน 600,000 เยน และระยะเวลา 5 ปี รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก จำนวน 400,000 เยน สำหรับวันนี้ มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค จำนวน 19 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคครบ 3 ปี จำนวน 16 คน ได้รับเงินคนละ 177,780 บาท และผู้ฝึกปฏิบัติงานครบ 5 ปี ที่ได้รับเงินเพิ่มเติม จำนวน 3 คน  ได้รับเงินคนละ118,520 บาท จำนวน  2 คน  และได้รับเงินจำนวน 114,240 บาท จำนวน 1 คน (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย ณ วันที่โอนเงินมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,195,760 บาท โดยแบ่งเป็นผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานในสาขางานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และยานพาหนะสำหรับการขนส่ง 7 คน สาขางานผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนประกอบ 3 คน สาขางานผลิตชิ้นส่วนโลหะ 4 คน สาขางานผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 คน สาขางานพ่นสี 2 คน และงานก่อสร้าง 1 คน” นายสุชาติฯ กล่าว 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.02-245-9428, 02-245-1021 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558