ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ราชกิจจาขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน/กระตุ้นท่องเที่ยว
04 พ.ย. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว จากวิกฤตโควิด-19

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินเพื่อ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ ตัวสมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558