ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรรมาธิการแรงงานวุฒิสภาสัมมนาทางเลือก ทางรอด ตลาดแรงงานไทย
16 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน
ในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง “ทางเลือกและทางรอดของตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด - 19” โดยมี
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภากล่าวต้อนรับซึ่งประธานวุฒสภา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณสุข และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่สำหรับประเทศไทยถือเป็นความโชคดีที่เรามีระบบสาธารณสุขที่ดี
มีมาตรฐาน ตลอดจนรัฐบาลมีมาตรการและการบริหารจัดการด้านการป้องกันที่เข้มข้น จึงทำให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมาตรการที่รัฐบาลนำมาบังคับใช้ อาทิ การปิดสถานประกอบการ การงด - ห้ามทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน การขาดรายได้ของประชาชน
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า สำหรับการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และในวันนี้ได้จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการขึ้น
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน อาทิ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา คณะกรรมธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่ปรึกษา นักวิชาการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนสภาหอการค้าไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล ความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย
ทั้งในมุมมองของอาชีพใหม่ๆ ลักษณะการจ้างงานที่เปลี่ยนไป แนวทางการปรับตัวให้อยู่รอดในตลาดแรงงาน
ในอนาคต
ภายหลังการสัมมนาในครั้งนี้จะได้นำบทสรุปทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาศึกษาและการปรับแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการในปี 2564 ตลอดจนนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาคแรงงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558