ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
กรมหม่อนไหมยก สกลนคร ศุูนย์กลางผลิตครามโลก
26 ส.ค. 2563

นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าย้อมคราม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนในจังหวัดสกลนคร กรมหม่อนไหมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุดรธานี (สมข.2 )

และ ศมม.สกลนคร รวบรวมพัฒนาสายพันธุ์ครามพันธุ์ดีและจัดเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการการผลิตเนื้อคราม พร้อมทั้งศึกษารวบรวมเชิดชูผู้รู้ภูมิปัญญาแห่งคราม หรือครูคราม หรือปราชญ์ครามแห่งอีสาน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกรมหม่อนไหมมุ่งหวังจะผลักดันให้จังหวัดสกลนครเป็นหลักในการพัฒนาครามไปสู่ระดับโลก

ด้านนายวัชรพงษ์ แก้วหอม ผู้อำนวยการ สมข.2 กล่าวว่า กรมหม่อนไหมได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจร ใน ศมม.สกลนคร ซึ่งนายอาคม จงอริยตระกูล เป็นผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมฯ ประกอบด้วยจุดต่าง ๆ ได้แก่

1. แปลงสาธิตการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ครามพันธุ์ฝักตรงและฝักงอ พื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชในการบริหารจัดการ เพื่อให้เห็นถึงการปลูกต้นครามที่ดีและให้เนื้อครามที่มีคุณภาพ

2. จุดเรียนรู้การผลิตเนื้อคราม เป็นจุดเรียนรู้กระบวนการผลิตเนื้อครามให้พร้อมสำหรับการก่อหม้อคราม

3. จุดเรียนรู้การก่อหม้อคราม เป็นจุดเรียนรู้กระบวนการก่อหม้อครามสำหรับการฟอกย้อมสีจากคราม สาธิตขั้นตอนการเติมส่วนผสมต่าง ๆ ในการก่อหม้อคราม พร้อมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

4. จุดเรียนรู้การย้อมสีเส้นไหมและเส้นใยอื่นด้วยคราม เป็นจุดเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในขั้นตอนกระบวนการฟอกย้อมสีเส้นไหมและเส้นใยอื่น ไม่ จากหม้อคราม รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการทำผ้าย้อมคราม

5. จุดเรียนรู้การทอผ้าคราม ภายใน ศมม.สกลนครมีจุดเรียนรู้ด้านการทอผ้าไหมชนิดต่าง ๆ รวมถึงผ้าไหมย้อมครามด้วย มีข้อมูลทางวิชาการทั้งในรูปแบบทฤษฎี ปฏิบัติ และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ศึกษา

และ 6.จุดเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านครามในรูปแบบ Line Official : ศมม.สกลนคร เพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของครามในรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลของผู้คนในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้สนใจเรื่องครามจากทุกมุมโลกสามารถหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกมากขึ้น ด้วยการ สแกน QR Code

ทั้งนี้ ศมม.สกลนครได้ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่อยู่สม่ำเสมอ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ในพื้นที่ หรือสนใจเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ ศมม.สกลนคร เลขที่ 380 หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 04-216-3085 หรือ add Line Official:ศมม.สกลนคร

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558